اگر فکر میکنید افرادی هستند که کارهای بسیار بزرگی انجام داده اند و شما این توانایی را ندارید که مانند آنها عمل کنید، حتماً این فایل را بادقت و چند بار گوش کنید!