توصیه ها و راهکارهای مهم و کاربردی استاد فخیره برای شروع سال جدید