توی این فایل، نگاهی کاملاً متفاوت به این دو کلمه (اوضاع و احوال) شده و ارتباطی که بین شون هست! تا بهتر متوجه بشیم که: ما تابع شرایط نیستیم، بلکه شرایط تابع ماست!

به قول حافظ شیرازی:

من نه آنم که زبونی کشم از چرخِ فلک / چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد!