در مسیر رسیدن به اهداف و خواسته ها، منظور از تلاش و کوشش چیست؟

آیا تحمل رنج و سختی و عبور از موانع و مشکلات بخشی از مسیر رسیدن به خواسته هاست؟