آیه ۹۷ سوره نساء:

آنان که فرشتگان، جانشان را در حالی که ظالم به خود بوده‌اند می‌گیرند، از آنها پرسند که در چه کار بودید؟ پاسخ دهند که ما در روی زمین مردمی ضعیف و ناتوان بودیم. فرشتگان گویند: آیا زمین خدا پهناور نبود که در آن هجرت کنید؟! و مأوای ایشان جهنم است و آن بد جایگاه بازگشتی است!

طبق آیه فوق، چرا مهاجرت اینقدر مهم است؟ و چه تاثیری در خوشبختی و سعادت ما در دنیا و آخرت دارد؟