منظور از کنترل ذهن چیست؟

چرا باید ورودی های ذهنی را کنترل کنیم؟

چگونگی کنترل ذهن