اعتماد به نفس یا همون خودباوری یک عامل خیلی خیلی مهم در رسیدن به اهدافمونه چرا که اگر خودمون رو باور نداشته باشیم و به اندازه کافی به خودمون و توانایی‌های خودمون ایمان و اعتماد نداشته باشیم…