عزت نفس یعنی خودارزشی، یعنی ما برای خودمون و شخصیت مون و روح خدایی درونمون ارزش قائل بشیم یعنی باور کنیم که اشرف مخلوقات هستیم…