• بررسی ریشه اصلی حسادت
  • عواقب حسادت کردن به دیگران
  • تفاوت بین نگاه حسرت آمیز و امیدوارانه
  • چرا نباید حسادت کنیم؟
  • راهکار چیست؟
  • تمرین این جلسه