یکی از مهمترین عواملی که نقش اساسی در موفقیت مالی مان دارد، داشتن باورهای هماهنگ و هم جهت با کسب و کارمان است.