شاید این جمله براتون خیلی آشنا باشه که:

  • بچه رو گذاشتی به امان خدا؟؟
  • خونه رو گذاشتی به امان خدا؟؟
  • ماشینو گذاشتی به امان خدا؟؟
  • مغازه رو گذاشتی به امان خدا؟؟
  • ول کردی به امان خدا..!؟