رویدادها و همایش ها

ما 1 رویداد برای شما پیدا کردیم
همایش هوش مالی

کارگاه یک روزه هدف گذاری

180/000 تومان

مفهوم هدف و هدف گذاری / اهمیت هدف گذاری / موانع رسیدن به اهداف / چگونه هدف گذاری کنیم؟ / چگونه به اهداف مان برسیم؟ …

13:30 - 15:30
30 خرداد 1402
شیراز