یک سوال مهم: هدف ما از زندگی چیست؟

  • رنج یا لذت؟
  • مسیر رسیدن به لذت…