این شعرو حتماً شنیدید:

رنگ رخساره خبر میدهد از سِرّ درون…

وقتی در مسیر خوشبختی قرار می گیرید و از درون تغییر میکنید همه چیز در بیرون تغییر میکنه حتی…!