حتماً این جمله رو شنیدید که “کارِ دنیا برعکسه”

گاهی اوقات شرایط زندگی دقیقاً برعکس انتظار ما پیش میره، اما دلیلش چیه؟