شاید برای شما هم پیش اومده باشه، گاهی اوقات که خیلی درگیر مسائل و مشکلات مختلف هستیم، با گله و شکایت و گاهی با دل شکسته رو میکنیم به خدا و بهش میگیم که: مگه تو نمیگی که من همیشه باهاتم؟ مگه نگفتی که از رگ گردن بهم نزدیکتری؟ مگه تو قادر مطلق نیستی؟ مگه غیر از اینه که از مادر برام مهربان تری، دلسوز تری، مگه خودت قول ندادی که بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را…!؟

پس چرا حضورتو احساس نمیکنم؟ چرا کمکم نمیکنی؟ مگه من چکار کردم که باید اینجوری مجازات بشم؟ چرا مشکل مو حل نمیکن؟ چرا به داد این بنده ات نمیرسی..!؟