چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟

محصولات آموزشی

دوره جهانبینی مقدماتی: ۶ جلسه آموزش در زمینه خوآگاهی و خودشناسی

دوره جهانبینی پیشرفته: ۳۳ جلسه آموزش در زمینه خوآگاهی و خودشناسی/ شناخت خداوند و قوانین جهان هستی

دوره قوانین زندگی: ۴۰ جلسه آموزش در زمینه آشنایی با قوانین زندگی

دوره آکادمی موفقیت: ۴۵ جلسه آموزش تخصصی در زمینه برنامه ریزی مجدد ذهن برای موفقیت در تمام جوانب زندگی

دوره ثروتِ من: ۴۰ جلسه آموزش تخصصی با موضوعات: قوانین ثروتمند شدن/ روانشناسی ثروت/ عادت های پول ساز

دوره جامع هوش مالی: ۶۰ جلسه آموزش تخصصی برای رسیدن به استقلال مالی و آزادی مالی

دوره هوش تجاری: ۱۰ جلسه آموزش با موضوع رمزگشایی از موفقیت کسب و کارهای بزرگ